صحيح ياغلط بودن عبارات زيررا مشخص نماييد.

 

1-خداوند حقيقتش عين نور و روشنايي است وهر موجودي به نور اوروشن وبه وجود او وابسته است 0 .                                                                                                                                       (ص)   (غ)

2-رابظه ما با خداوند مثل رابطه فرزند با پدر است0                                        (ص)   (غ)

3-هرجه انسان دركسب كمالات  پيش رود نسبت به د يگران غني تر ميشود0            (ص)  (غ)

1-يك مسلمان هرگز دچا ر شرك عملي خفي نمي شود.                                  .    (ص)  (غ)

4-رابطه ي ما نسبت به خداوند مثل  نور است به پرتوهاي آن.                    .   (ص)  (غ)

5-انسان مشرك تحت سلطه ي تمايلات وخواسته هاي متضاد نفساني خود وديگران قرار دارد..

                                                                                                           (ص)  (غ)                                                              

6. توحيد در ربوبيت، بدين معناست كه انسان در كنارتدبير الهي، براي تدبير خود يا ساير مخلوقات

حسابي جداگانه باز كند.                                                                              (ص)  (غ)                                                             

  

  جاهاي خالي را تكميل نماييد0

1-پايه و اساس تمام دين 00000000000000000است0 

2-برترين 000000000خداست وهر موجودي 0000000خودرااز اومي گيرد0

3-افراد00000000000تابع دليل هستند وبايافتن حقيقت ان راه رادنبال ميكنند0

4-توحيد عملي داراي دو بعد .................و...............مي باشد.

5- لازمه ي توحيد عملي اطا عـت از..................و.....................مي باشد.

 

 

عبارات قراني زيررا ترجمه كرده  پيام خواسته شده را بنويسيد0

1-ترجمه : "انتم الفقراء الي الله والله هو الغني الحميد"

شما نيازمندان به خدا هستيد و000000000000000000000

پيام1-

پيام2-

2-"انا هديناه السبيل اما شاكراً واما كفوراَ"

ترجمه:000000000000000000000000000000000000000

پيام

3- ان يشا يذهـبكم ويا ت بخلق جديد

ترجمه :................................................

پيام:.....................................................

4- من كان يريد حرث الاخره نزد لهو في حرثه

ترجمه:..................................................

 

شرك ذاتي را تعريف كرده مثال بزنيد0

 

توحيد صفاتي رادر دو سطر توضيح دهيد .

 

راه اصلاح ومعالجه جامعه ازبيماري شرك عملي چيست  ؟ 

مرتبه ي سوم وچهارم توبه از ديدگاه علي (ع) چيست ؟ آنها را نام ببريد.

 

دل مشغولي هاي زندكي عصر امروزانسان سبب جه امري شده است؟(در دوسطر بنويسيد)

 

يك عبارت قرآني بنويسيد كه هم اشاره به توحيد ذاتي داشته باشد هم توحيد عملي .

 

جگونه اهتمام به عمل صالح يكي از راه هاي رسيدن به اخلاص وبندگي است ؟ (درسه سطرتوضيح دهيد.)

 

 

چگونه افزايش معرفـت به خداوند يكي ازراه هاي رسيدن به اخلاص است.(در4سطر توضيح دهيد .)

 

مرحله دوم توبه را مشخص كرده در سه سطر توضيح دهيد0

 

يكي از راه هاي معرفت به خداوند ، درك نيازمندي هاي جهان ، درهستي خود به خداوند است ، استدلال آن را بنويسيد.

 

يكي از شواهد اختيار  احساس پشيماني انسان در كارهايش مي باشد ان رادرسه سطر توضيح دهيد0

 

توحيد افعالي را تعريف كرده استدلال نماييد0(در سه سطر)

 

توبه ي بنده و توبه ي خدارا با یکدیگر مقایسه  كرده ، نظر خودرادرباره ي ارتباط آن دو به اختصار بنويسيد .

 اولين ثمره ي اخلاص وبندگي در زندگي چیست ؟در سه سطر توضيح دهيد .

 

 

يكي از شواهد اختيار ، عمل تفكر وتامل به وسيله ي انسان است آن را درسه سطر تو ضيح دهيد .

 

شما چگونه مي توانيد ثابت كنيد كه شرك ذاتي مردود است ؟

 

شرايط قبولي اعما لتان درپيشكاه خداوند را با مثال توضيح دهيد (در سه سطر)

 

چگونه شرك افعالي وارد انديشه ي برخي انسان ها مي شود ، با مثال توضيح دهيد.

 

 

 

دو مورد از آثار توحیدعملی وشرک عملی رادربعد اجتماعی بنویسید. 

 

جايگاه شرك عملي راازنطرخفي يا جلي بودن چگونه ارزيابي ميكنيد  (در سه سطر بنويسيد)

                              " گروه آ موزشی دیی وقرآن متوسطه وپیش دانشگاهی استان اصفهان"

 

 

 

 

                                  

نوشته شده توسط گروه آموزشی دینی وقرآن استان اصفهان  | لینک ثابت |