به نام خدا                                   اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

سؤالات امتحان درس : دين و زندگي 2                                                                                                                 آموزش متوسطه

كلاس و رشته : دوم رياضي وتجربي                                                                                       

تاريخ امتحان :6 138        مدت امتحان :  60                                           امتحانات                            نمره به حروف :                                                                                           شماره دانش آموزي :                                                                             دي / خرداد / شهريور          نام مصحح اول :    امضاء 

نام :                       نام خانوادگي :                                                         سال تحصيلي 86-1387       نمره په حروف :

نام پدر :                      نام كلاس :                  شماره رديف :                   دبيرستان                            نام مصحح دوم :    امضاء                                                                                                            

                    

س 1- آيات زير را ترجمه كنيد .                                                                                                                    (2نمره)

الف- ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار

ب- سخر لكم ما في السموات و ما في الارض

ج- ان الذ ين لايرجون لقائنا ورضوا بالحياة الدنيا

د- اولئك الذين كفروا  بايات ربهم و لقائه فحبطت اعمالهم

 

س 2- صحيح و غلط بودن گزاره هاي زير را مشخص كنيد.                                                     (2نمره)

الف- ساخته هاي دست انسان نظير نظام خلقت از انسجام و استواري كامل برخوردار است .                     ص          غ      

ب- آنجا كه فعاليت يك سلول در خدمت نهايي ترين هدف قرار دارد رابطه عرضي معنا دارد .                 ص        غ     

ج- هر يك از افراد انسان بر همة مخلوقات ديگر برتري دارند .                                                                ص        غ

د- نفس لوامه مرتبه اي از نفس است كه انسان را به بدي ها فرا مي خواند .                                                ص        غ

ه- شيطان زشتي ها را در نظر انسان نيكو جلوه مي دهد در انسان وسوسه مي كند و در نهايت انسان

را به گناه وادار مي كند .                                                                                                                         ص       غ    

و- اعتقاد به حيات بعد از مرگ و نهراسيدن از مرگ از آثار ديدگاه و نگرش اول مي باشد .                     ص        غ    

ز- اولين و مهمترين خبر مهمي كه انبيا به بشر تعليم دادند خبر از معاد و سراي آخرت است .                     ص        غ    

ح- قاعده دفع خطر احتمالي و حيات و مرگ در طبيعت به ترتيب به نحو ضرورت و امكان

 معاد را ثابت مي كند .                                                                                                                           ص        غ

س3-گزينه صحيح را باعلامت ضربدر مشخص كنيد .                                                            (1نمره)

الف: باتوجه  به جلوه هاي حكمت وتدبير درجهان آفرينش چه درسي ميتوان گرفت ؟

1-خودشناسي         2-جهان شناسي       3-خداشناسي         4-انسان شناسي

ب:شاخصه اصلي درمجموعه ي منظم كدام مورد است؟

1-هماهنگي بين اجزاء         2-آگاهي و انديشه      3-خواص ويژه اجزاء         4-هدف و غايت

ج:ثبات شخصيت در انسان براي اثبات كدام موضوع مورد استفاده قرار مي گيرد؟

1-فنا پذيري روح     2-وابستگي روح وجسم         3-غير مادي بودن روح   4-غيرمادي بودن زندگي انسان

د:باز دارنده  انسان از توجه به زيباييهاي معنوي كدام است؟

1-نقش ملامت كننده      2-نفس قدسيه      3-نفس اماره      4-وجدان عقلي

س4-هر يك از عبارات سمت راست با كدام يك از عبارات سمت چپ مربوط است؟               (5/نمره)

1-انّي جاعل في الارض خليفةً                               الف:تولي وتبري

2-لقد كّرمنا بني آدم                                          ب:انسان جانشين خدا بر روي زمين است.

                                                                       د:منزلت وجايگاه انسان نسبت به ساير موجود

س 5- جملات زير را با عبارتي مناسب كامل كنيد.                                     (5/1نمره)

الف- نتيجه هر نظم و همكاري .......................... است كه آنرا از ساير نظم ها و همكاري ها جدا مي سازد .

ب- در روايات از ......................... به حجت آشكار و از .......................... به حجت پنهان تعبير شده است .

ج- اما عصر مي فرمايد : هيچ چيز مانند ........................ بيني شيطان را به خاك نمي مالد.

د- استدلال هاي قرآن كه معاد را از طريق ضرورت ثابت نموده عبارتند از ........................ و ........................

س 6-سه مورد از اركان و  عناصر يك مجموعه منظم را نام ببريد.                                                                       (75/.نمره)

س 7- از ديدگاه علي (ع) ارزش انسان به اين است كه سه چيز را بداند آن سه چيز كدام است؟                         (75/.)

س 8- 4 مورد از راه هايي كه شيطان از طريق آن انسان را مي فريبد بيان كنيد.                      (1نمره)

س9-آثار ماتقدم وماتاخر راتعريف كرده مثال بزنيد.                                                                   (5/1نمره)

س 10- با بيان يك مقدمه و نتيجه ضرورت وجود معاد را از طريق عدل ثابت كنيد                       (1 نمره)

 

س 11- رابطه طولي و عرضي را تعريف نموده براي هر كدام مثال بزنيد.                                (5/1 نمره)

 

س12- موضع و نظر دو ديدگاه اول و دوم را در رابطه مرگ و معاد با يكديگر مقايسه كنيد.  ( 5/1نمره)

 

س13- نقش عقل را در دست يابي سعادت و كرامت بيان كنيد.                                                        (1نمره)

 

 

گروه آموزشي ديني و قرآن متوسطه ي استان اصفهان

نوشته شده توسط گروه آموزشی دینی وقرآن استان اصفهان  | لینک ثابت |